استان

افغانستان در تمدن آسیای مرکزی واقع شده و یکی از کشور های تاریخی و باستان قبل و بعد از اسلام آن را

ولایت کابل

پروان , در استان

بامیان استان

ننگرهار استان

ارزگان استان

پنجشیر استان

خوست استان

چوب بر  استان

کنر استان

وردک استان

خوست استان

پکتیکا استان

بغلان استان

جوزجان استان

لغمان استان

نگه دار، ساری استان

نورستان استان

نیمروز استان

قلب استان

سمنگان استان

فرح استان

بادغیس استان

زابل استان

کاپیسا استان

بدخشان  استان

تخار استان

هلمند استان

دیون  استان

بلخ  استان

غزنی استان

قندهار استان

قلب  استان