ولایت بادغیس

ولایت بادغیس

ازنواحی آباد خـــراسان بشمار میرفت ودارای300قریه و8 شهر بنامهای: دهستان؛کالیون، جبل فضه؛کوغنا آبــاد،جازوی، کابـــرون،بست و کوفه بوده که بزرگترین و آباد ترین شهر آن دهستا ن بود. بادغیس در زمان یورش مُغل یکی ازنواحی آباد خـــــراسان بود که برخی شهر های آن حـــدود 20 تا30 هزار تن جمعیت داشت، اراضی و چراگاه های ســـر سبز بادغیس توجه مُغل ها را در استقرار شان درین ناحیه جلب نمود و آنها درین جاه کشتار بینهایت زیاد کردند: نبردهای کالیون، دهستان، پیوارو مرغاب خشم مغل را باندازه بالا برد که بعدازفتح شهرهای بزرگ فوق الذکرآنرا با تمام جمعیت آن با خاک یکسان ساختند که از آنها تا امروز بجزاز قریه کوچک دهستان چیزی بجاه نمانده. مرکز بادغیس در زمان تیموریان به قلعه نو انتقال و در زمان صفویان بادغیس جزء هرات گــــردید.ودر زمان سلطنت ظاهــــرشاه سالهای 40 ش بحیث یک ولایت از پیکـــــر هرات جدا شد. اینولایت همیشه ازتوجه حکام مرکزی از گذشته تا امروز بدور بوده درقسمت انکشاف وپیشرفت آن کوچکترین اقدامی صورت نگرفته که خود بیانگر عدم رعایت تساوی حقوق ملیتهای ساکن در کشور از طرف اربابان قدرت درهر مقطعه زمان میباشد.Image

طبیعی و زیبایی در بادغیس

طبیعت و مناظر زیبا ی بادغیس:

ولایت بادغیس نسبت کوهستــــانی بودن آن مخصوصاً بطرف جنوب غـــرب و جنوب شــــرقی آن مناظر زیبا برای تفریح وگشت وگذار دارد که میتوان از دره سبزک که پوشیــده از درختان ارچه بوده وچشمه های آب فراوان دارد،از دره زیبای جوند وآب استاده آن که مشهوربه آب(پوده)است، ازدریای خروشان مرغاب که یکی ازپرآبترین دریا های کشورماست،ازدره های زیبای بند زرمست که آب وهوائی بهشتی آن بانسان روح تازه میدهد یاد نمود گرچه سلاطین وحکام مرکز درموردبادغیس توجه مبذول نکرده اند ولی خداوند به این محیط طبیعت نهایت زیبای راارزانی داشته است.بهــار بادغیس زیبایی افسانوی دارد که نظیرآن را درهیچ ولایت دیگرافغانستان نمیتوان یافت.

آبدات تاریخی:

قسمیکه گفته شد بادغیس در سده های گذشته حیات داشته واکثراً مورد تجاوزهم بوده است که آثار وعلایم آن چه درسطح زمین وچه درزیرزمین بوضاحت پیداست.درست درچند صد متری شهرقلعۀ نو بطرف جنوب میدان هوائی آن از اثر فروریختن کوهی در سالهای قدیم چندین طاق بشکل طاق های بامیان باز گـــــردیده که مطمیناً اگر دردامنه همین کوه باستقامت غرب وشـــرق کاوش صورت گیرد

دستاورد چشمگیرخواهد داشت ممکن طاقهای یاد شده بــــدوره های قبل از اسلام زمان زردشتی ها مربوط باشد. در فا صله حدود70 کیلومتری غرب شهــــر قلعه نو حصار مشهور بنام (قلعه نریمان) که دارای بنا ها و ساختمان های قدیمی وحیرت انگیز میباشد وجود دارد .مرحوم غبــاردرافغانستان درمسیرتاریخ آنرا بنام قلعه کالیون یاد نموده است.نبرد های کالیون در هنگام حمله چنگیــز مشهور میباشدکه مدت 16 ماه با دشمن دلیرانه جنگیدنـــد وتااینکه آذوقه اهالی قلعه ختم و از اثـــر خوردن گوشت قدیده وپسته بمرض ورم اعضای بدن گرفتاربودند با آنهم حاضر بتسلیم شدن بدشمن نشدنــد تا اینکه از اهالی 50 تن آنهم مریض باقی مانده بود که دروازه قلعه را گشودنــدو بر دشمن یورش بردند و بدینوسیله همه بمقام شهادت رسیدند(افغانستان در مسیر تاریخ ص213-214) قلعۀ مشهور دیگری که آنرا خواهر کالیون (نریمان) میگویند در نزدیکی ولسوالی قادس میباشد که بعین شکل به مقابل دشمن در هنگام حمله مغُل از خود شهامت نشان داد بنام (قلعه پیوار) یادمیشود. مردمان محل از هردو ناحیه یادشده درسالهای گذشته آثارباستانی زیادی رااززمین بیرون کشیده اند که توسط قاچاقبران محلی به پاکستان انتقال وبفروش رسانید.

مناطق تفريحى:

باغ پل، باغ نو، باغى کافى ، زيارت سلطان امير و کافر قلعه از مناطق تفريحى شهر فراه ميباشد

Image
Image
Image
Image
Image