د خوست ولا یت

د خوست ولا یت

خوست د افغانستا ن له ۳۴ ولایتو نو څخه یو دی چی د هیواد جنوب ختیخ ته نږدی پرو ت دی . شمال او غرب ته یی د پکتیا ولایت ، جنوب ته یی د پکتیکا ولایت او د ډیو رنډ د کر ښی ها غه خوا قبیلی او د سید ګی او وزیرو قو مونه پراته دی ږ ختیځ ته یی شما لی وزیرستان او د کر می ایجنسی مو قعیت لری . د فر هنګ عمید پر اساس د خوست لغوی معنی ټا پو ( جزیره ) یا د سمندر په منځ کی وچه سا حه ده چی د فولکلو ریکو روا یتو نو پر بنسټ د هغو سیند و نو اوبه چی پخو ا وختو نو کی د ځدرا ڼو، منګلو او تڼیو له غرونو څخه روا نی وی په خوست کی ټولید لی او د وتلو هیڅ لاره یی نه درلود ه . خوست پخوا د پکتیا له لو یو ولسو ا لیو څخه و او اوسنی ولسوا لی یی د علا قدا ریو په کچه وی چی د ډاکتر نجیبالله د رژیم په مهال د ولایت سطحی ته لوړ شو . دغه ولایت اوس د دری اداری وا حدونو په ګډون ( شمل ، متو ن او لکڼو ) دولس ولسوا لی لری چی د سپیری ، دوه ما نده ، نادر شاه کوټ ، اسما عیل خیل ، مندوزی ، تڼی ، ګر بز ،علی شیر ، صبری ، باک ، ځا خی میدان ، موسی خیل ،او قلندر په نو مو نو یا د یږی.


Image

فر هنګ :

د خوست د اطلا عا تو او فر هنګ ریا ست یو موز یم هم لری چی د د غه ولایت د بیلا بیلو سیمو لر غو نی آثا ر او ځینی تاریخی کم پیدا ( نادر ) مواد پکی سا تل شوی دی او تر اوسه ۳۰۰ قلمه تاریخی آثار په هغه کی ثبت او مو جو د دی . د خوست د موسیقی ځانګړی آلات ډهل ،سور نی او سرینده دی او همدا اوس په افغا نستا ن کی د موسیقی ټول مروج آلات د هنری ډلو له خوا پکی غږول کیږی. په خوست کی د ۱۳ په شا او خوا کی د سندر غا ړو مختلفی هنری ډ لی شتون لری چی د واده ، کوژدی ( نامزدی ) ، اختر ، نوی کا ل او دغسی نورو ملی ا و تاریخی ور ځو کی کنسرت ور کوی . آ تڼ چی د هیواد ملی لوبه ده د لویی پکتیا او په ځانګړ ی ډول د خوست لر غو نی د ود ( عنعنه) ګڼل کیږی .

لاسی صنایع :

په خوست د لاسی صنایعو ډیره برخه له مزرو او د هغی له پاڼو څخه جوړیږی. دغه مواد ( صنایع ) لکه پوزی ( بوریا ) جای نماز ، سوزی ( د ډوډی سا تلو سترخوان ـ) شکردانی ، د سامان آلاتو د انتقال د پاره پونی ، تبنګ ، لاسی پکه (ببوزی ) کربان ( د چپر کټونو په جوړ ولوکی پکارول کیږی) او همدا ډول د کالیو ګنډل ، خولی ( کلاه ) او د مزری څپلی چی د یو شمیر ماهرو خلکو کاردی دا ټول د دی ولایت د خلکو له خوا د ورځینو اړتیاوو دلیری کولو به موخه جوړیږی . د دغه ډول لاسی صنعتونو په منځ کی یوازی تر یو حد پوری کر با ن ، پوزی او د مزری څپلی د نارینه وو پواسطه جوړیږی او پاتی یی د ښځو لاسی کار دی . دخوست په لاسی صنایعو کی همدا ډول شړی چی دپښتنو مشهور پټوګڼل کیږی هم اکثره په ښځو پوری اړه نیسی او دمنګلو او ځاځی میدان په سیمو کی دښځو په لاس جوړیږی (اوبدل) کیږی چی دخلکو له خوا ډیره استعما لیږی.

Image
Image
Image